Vedtægter - Spjald - Brejning

1.  Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Spjald-Brejning jagtforning

1.2 Foreningens hjemsted er er Ringkjøbing-Skjern kommune.

 

2.  Forhold til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund

2.2 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.

 

3   Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er et samle alle jæger inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks jægerforbunds formål.

 

4  Optegelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5. Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgang af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optråt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Esklusion skal dog for at få endlig gyldighed på førstkommende generalforsamling. eksklusion kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. såfremt 2/3 af de , der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.  kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontinggent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms-,og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.Ordinær generalforsamling

7.1 generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender.

7.2 den ordinære generalforsamling afholdes hvert år iSeptember måned. Foreslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i Videbæk-Spjald ugeavis, med dato, tid og sted eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmene med mindst 2 ugers varsel.

7.4 dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det rivderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne foreslag

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 

8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen,når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig over for destyrelsen begær dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes dehandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftelig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel .

 

9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har 1 stemme

9.3 Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dete, eller mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindet 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasser vælges af bestyrelsen.

10.5 Bestyrelsen vælger også en næstformand og en sekretær.

10.6 Beseyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller et medlem af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandenens-eller i dennes fraværd næstformandens- stemme afgørende.

 

11 Tegningsret

11.1 foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitutter.

12.2 Regnskabsåret er fra 1/9 til 30/8.

 

13 Revision

13.1 De 2 rivisorer, der vælges af og blandt medlemmerne,jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorer, har endvidere til opgave løbende at påse, at administreres hensigtmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Rivisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlig tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

15 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan mrd mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to månders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt- forvaltes af jægerforbundeti intil 5 år Stiftes en ny jagt forening under jægerforbundet i foreningens område inden for 5 årsperioden,overføres den forvaltet formuen til den nye jagtforening. i modsat fald tilfalder formuen efter 5årsperiodens udløb jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i foreningens område.

.

16 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 29/9-2011 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.          

Overstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen.

 

Dirrigent :

 Spjald den 27/9-2012

Menig medlem

Formand :

Spjald den 27/9-2012

Kasserer :

Spjald den 27/9-2012

Revisor :

Spjald den 27/9.2012

Godkendt af Danmarks Jægerfirbund

Den__/__20__

 

 

 

 

Nyheder